Zaproszenie

Logo Katedry Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
we współpracy z
Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
wraz z
Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o.
zaprasza na
Studia Podyplomowe
Komercjalizacja Technologii w Praktyce (KomTech2018)
Edycja 2018/2019: październik 2018 - czerwiec 2019

Studia Podyplomowe „Komercjalizacja Technologii w Praktyce” pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności menadżerskie i podstawy prawne niezbędne do transferu technologii.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawnych i ekonomicznych aspektów transferu i komercjalizacji praw własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii z uczelni do przemysłu.

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących się transferem i komercjalizacją technologii,
 • pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją wyników badań,
 • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych możliwością poszerzenia wiedzy oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Studia podyplomowe „Komercjalizacja technologii w Praktyce” to studia dwusemestralne, obejmujące 255 godzin zajęć, realizowanych w ramach 21 przedmiotów oraz pracy dyplomowej, w trybie zaocznym. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów-praktyków z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej, rzeczników patentowych oraz praktyków gospodarczych.

Odpłatność za studia wynosi 4800 zł.

Zasady rekrutacji: Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z CV do 15.09.2018. Dokumenty należy wysłać na adres: magdalena.grebosz@p.lodz.pl. Kandydaci do 25.09.2018 zostaną poinformowaniu o uruchomieniu studiów. Następnie kandydat zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), zdjęcia legitymacyjnego oraz dowodu wpłaty za studia. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty.

Informacje dodatkowe:

 • dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ – kierownik studiów, e-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl
 • mgr Alicja Musiał-Paczkowska - sekretariat studiów, e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl, tel. 42 631 36 81, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, budynek B-9, p.28.
Logo Politechniki Łódzkiej
Logo Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Logo Centrum Transferu Technologii

Wykaz kadry

Wykaz osób prowadzących zajęcia oraz opis ich kompetencji:

Ze strony PŁ:

 • Dr Agata Drabek – wykładowca-praktyk w obszarze prawa, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ – wykładowca-praktyk w obszarze marketingu, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Aleksandra Makowska – wykładowca-praktyk w obszarze negocjacji i komunikacji, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr hab. inż. Marek Matejun, prof. PŁ – wykładowca-praktyk w obszarze przedsiębiorczości, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Agnieszka Pietras – wykładowca-praktyk w obszarze zarządzania projektami, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Paweł Pietras – wykładowca-praktyk w obszarze zarządzania projektami, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Mgr inż. Dagna Siuda – wykładowca-praktyk w obszarze marketingu, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Iwona Staniec – wykładowca-praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Maciej Szczepańczyk – wykładowca-praktyk w obszarze zarządzania projektami, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr Anna Walecka – wykładowca-praktyk w obszarze negocjacji i komunikacji, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ - wykładowca-praktyk w obszarze zarządzania, pracownik naukowo-dydaktyczny WZiIP
 • Dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka – praktyk, pracownik Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej,
 • Mgr inż. Grzegorz Kierner – praktyk, pracownik entrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej,
 • Mgr Beata Łysak – praktyk, pracownik Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej,
 • Mgr Anna Michowska-Stasik – adwokat, praktyk, pracownik Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej,
 • Mgr Anna Westrych – praktyk, rzecznik patentowy, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Łódzkiej,
 • Mgr Monika Wolak – praktyk, menadżer spółki Centrum Transferu Technologii PŁ,
 • Mgr inż. Marcin Wróblewski – praktyk, rzecznik patentowy PŁ, Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Łódzkiej

Ze strony innych instytucji:

 • dr hab. Urszula Promińska–wykładowca-praktyk w obszarze ochrony znaków towarowych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorytet w skali kraju w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
 • Mgr inż. Anna Juźwicka–wykładowca-praktyk w obszarze księgowości i finansów, posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych oraz doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla tego typu projektów.
 • Mgr Joanna Mik –-praktyk w obszarze prowadzenia projektów innowacyjnych, prezes Phin Consulting. Posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym doradztwie europejskim. Wspiera firmy, instytucje i organizacje w pozyskiwaniu grantów i dotacji, w zewnętrznym finansowaniu projektów.

Plan studiów

Semestralny plan studiów podyplomowych

Komercjalizacja technologii w praktyce
X.2018 - VI.2019 (planowany termin rozoczęcia i zakończenia

Semestr 1

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów ECTS
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium inne razem
1 Prawa autorskie i prawa pokrewne 20 20 2
2 Podstawy zarządzania projektami 10 5 5 20 3
3 Budowa i zadania biznes planu 5 5 5 15 3
4 Patenty i wzory przemysłowe 10 5 15 3
5 Ochrona właśności intelektualnej 10 10 2
6 Wybrane elementy prawa gospodarczego i cywilnego 10 10 2
7 Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 5 5 10 1
8 Zarządzanie w organizacjach wysokich technologii 5 5 1
9 Prawo własności przemysłowej - zagadnienia ogólne 10 10 2
10 Zarządzanie ryzykiem 5 5 1
11 Komunikacja marketingowa w komercjalizacji technologii 3 2 5 1
12 Prawne aspekty bezpieczewa informacji i danych osobowych 5 5 1
Razem 98 20 5 7 0 0 130 22


Semestr 2

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów ECTS
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium inne razem
1 Negocjacje i komunikacja w transferze technologii 15 15 2
2 Transfer i komercjalizacja nowych technologii 10 15 5 30 4
3 Ocena potencjału i wartości rynkowej nowych technologii 5 10 5 20 2
4 Znaki towarowe i inne oznaczenia wyróżniające 10 5 15 2
5 Formy prawne w transferze nowych technologii 6 4 10 2
6 Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych 5 5 10 2
7 Finansowe i podatkowe uwarunkowania praw własności i transferu technologii 5 5 1
8 Warsztaty z praktykami 15 15 1
9 Seminarium 5 5 1
10 Praca końcowa 0 5
Razem 41 64 15 0 5 0 125 22


Łącznie

Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów ECTS
wykłady ćwiczenia projekty laboratoria seminarium inne razem
Łącznie 139 84 20 7 5 0 255 44